WEERKLANK

Vanaf januari 2021 tot dec 2022 loopt er binnen MATRIX een nieuw project : WEERKLANK.

Met dit project speelt MATRIX in op de mogelijkheden en uitdagingen die het nieuwe decreet voor het DKO met zich meebrengt. De nieuwe onderwijsdoelen geven immers veel meer ruimte voor (en vraag naar) vakinhouden gericht op experiment en creatie. Veel scholen maken vandaag (meer) ruimte voor muziekinitiatie, creatief musiceren, improvisatie, experimentele compositie of muziektechnologie. Heel wat muziekleerkrachten worden dan ook geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het vlak van lesinhouden, leerlijnen en didactiek.

Met dit project wil MATRIX leerkrachten coachen om muzikale inhouden en methodieken afkomstig uit het veld van de experimentele muziek te integreren in hun lespraktijk. Op die manier krijgen zij tools in handen om uit te groeien tot ‘kunstig competente’ leerkrachten.

Dit project is opgevat als een leer- en coachingstraject, waarbij leerkrachten uitgenodigd worden om hun kennis te verbreden en te verdiepen, nieuw werkvormen uit te proberen en hun ervaringen te delen. MATRIX neemt in dit proces de rol op van initiatiefnemer, bruggenbouwer en kwaliteitsbewaker.

Het project omvat drie luiken :

1. 1. een coachingstraject waarbij 10 leerkrachten (ontwikkelingscel) nieuwe lesinhouden en werkvormen aangereikt krijgen die ze verder kunnen verfijnen in hun (les)praktijk. Elk van de leerkrachten in deze ontwikkelingscel probeert één of meer voorgestelde inhouden en methodieken uit in haar/zijn klas en koppelt hierover terug met MATRIX. Bovendien deelt elke leerkracht de opgedane ervaring één-op-één met een collega naar keuze, met de bijkomende bedoeling om op basis van dat gesprek de eigen inzichten te verfijnen en eventueel bijsturingen te formuleren.

2. 2. een reflectief luik waarbij de opgedane inzichten worden gekoppeld aan muziekpedagogische inzichten en onderwijspedagogie in het algemeen. Voor dit luik werken we nauw samen met de Educatieve Master en de opleiding Muziekpedagogie van LUCA School of Arts (Campus Leuven – Lemmens).

3. 3. een luik rond verspreiding, kennisdeling en netwerkontwikkeling waarbij we zoeken naar de meest efficiënte vormen om de opgedane ervaringen te delen met een zo groot mogelijke groep leerkrachten.

Inhoudelijk en methodologisch wordt dit project aangestuurd door een stuurgroep van ervaringsdeskundigen. Deze stuurgroep selecteert repertoire, inhoudelijke insteken en methodieken, overziet de coachingsprocessen met een kritische blik en stuurt het project bij waar nodig. Deze stuurgroep bestaat uit Elisa Medinilla, Nico Couck, Katrien Vercauter, Pieter Matthynssens, Andy Dhondt en Erik Schrooten.

MATRIX stelt een projectleidersduo (Bert Bernaerts en Katrien Vercauter) aan dat het geheel overziet, de werking van de ontwikkelingscel en de stuurgroep regisseert en instaat voor de vertaling van de inhoudelijke input van de stuurgroep in concreet werkmateriaal voor de ontwikkelingscel (van het uitzoeken van achtergrondinformatie en partituren tot het uitschrijven van methodieken en werkvormen tot actieve één-op-één aansturing van de betrokken leerkrachten). Dit duo werkt samen met een student(e) uit de Educatieve Master Muziek van LUCA School of Arts die haar/zijn masterthesis realiseert in het kader van dit project en op die manier mee instaat voor de realisatie van het reflectieve luik

Het project loopt gedurende 2 jaar. Het eerste jaar is vooral gericht op het samenstellen, testen en verfijnen van lesmateriaal waarmee leerkrachten uit de ontwikkelingscel experimenteren in hun eigen lespraktijk (2021-22). Tijdens het tweede jaar verschuift het accent naar uitwisseling van de opgedane ervaring en het uitgeven van de inhouden en methodieken. We plannen hiervoor een studiedag en denken in de richting van creatieve kaartensets die we beschikbaar stellen (digitaal en op papier).